Въведение и рамка

Договарящият орган напомня, че крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е 31.10.2013 г. В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид времето необходимо за подготовка на проекта, която обхваща множество стъпки и дейности: извършване на енергиен одит, извършване на процедури за избор на изпълнител, изготвяне на формуляра за кандидатстване, получаване на  писмено становище от Асистента по проекта, вкл. времето за извършване на корекции, и писмено становище от банка-партньор за осигурени финансови средства, както и удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност.

Практиката на ДО показва, че най-голям брой проектни предложения се подават последните дни преди изтичане на съответните крайни срокове – по процедура BG161PO003-2.3.02 за 14 месеца, от  28.06.2012 г. до 30.08.2013, пред Асистента по проекта са подадени общо 340 проекта, като 94 от тях, близо 30 %, само през месец август 2013 г.

Предвид посоченото кандидатите следва да подадат проекти пред АП не по-късно от 30.09.2013 г. с цел осигуряване на възможност за набавяне на всички документи и подаването на проектните предложения пред ДО в обявения краен срок.

 

За информация - Асистент по проекта

 

ТУ – ТЕХНОЛОГИИ – РУВЕКС

тел.: +359 2 868 53 13

e-mail: assistant@ee.acstre.com

 

 

 

Добри практики

МСП могат да кандидатстват както с проекти за енергийна ефективност , така и с проекти за възобновяеми енергийни източници

Заемно финансиране

Компонентът „заемно финансиране” се предоставя от ЕБВР чрез шест търговски банки (участващи банки) в рамките на финансовия инструмент „Енергийна ефективност за конкурентоспособна икономика”

Безвъзмездна финансова помощ

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата програма се предоставя от  Управляващия орган (УО) и се финансира със средства от ОП „Конкурентоспособност”.