Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

 

 

ВАЖНО! На вниманието на изпълняващите договори!

Във връзка с установяване на зачестили случаи на несъответствие между планирани и изпълнени дейности, НАПОМНЯМЕ, че бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях, както и в съответствие с описаното в договора за безвъзмездна финансова помощ.

В случаите на възникнала необходимост от промяна на договорите с избраните изпълнители (например: отпадане на предвидени дейности, промяна на вида и/или моделите на заложените за закупуване активи, промяна на вида на извършваните услуги и др.), която води и до промяна в договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да информира Договарящия орган и да предприеме действия по промяна и на двата договора. Промените по сключените договори с изпълнители не следва да противоречат на условията, при които е проведен изборът на изпълнител, както и на регламентираните изисквания на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Следва да се има предвид, че при установени несъответствия между планирани и отчетени дейности/оборудване във финален отчет, Договарящия орган може да не одобри част или целия отчет и, съответно, да не признае част или всички  извършени разходи по проекта.

 

 

Мониторингът и верификацията на изпълнението на дейностите по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, включително проверки на място, се извършват от

Асистента по верификация – Дружество по ЗЗД „КПМГ България и И Ес Ди” (АВ).

Задачата на АВ е да верифицира изпълнението на дейностите по проекта, което включва проверка на финалния технически отчет и проверка на място.

Финалният финансов отчет и искането за плащане, заедно с придружаващите документи, подлежат на проверка и одобрение от отдел „Финансово управление” към Договарящия орган. АВ не участва във верификацията на финалния финансов отчет, но при проверката на място заверява оригиналните разходооправдателни документи.

Бенефициентите подават финалните си отчети в Договарящия орган (в съответния регионален сектор към ГД ЕФК). Договарящият орган предава отчета на Асистента по верификация за стартиране на проверките.

Съгласуване на проект на Анекси с изпълнител (за провеждани процедури с публична покана по ПМС 69 и открит избор по ПМС 55), писма за предсрочно изпълнение на проектите и Уведомления и Искания за изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ се подават пред Договарящия орган, при спазване на процедурите, описани в Оперативното ръководство.

 

ВАЖНО!!! Има промяна в телефона за контакт на Асистента по верификация. Актуалният телефон е 02 9697 660

 

За контакти с Асистента по верификация: тел. 02 9697 660  

За контакти с отдел „Финансово управление“: тел. 02 8075 300

За контакти с отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“: тел. 02 8075 361

 

Оперативното ръководство за изпълнение на сключените договори и приложенията към него са публикувани в Прикачени файлове.