Контакти

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: http://www.mee.government.bg
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013: http://www.opcompetitiveness.bg
Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.com
Асистент по проекта: КОНСОРЦИУМ ТУ – ТЕХНОЛОГИИ – РУВЕКС