Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

С оглед на успешното приключване на етапа на подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" Управляващият орган на ОПРКБИ стартира писмена процедура за вземане на решение от членовете на Комитета за наблюдение на ОПРКБИ за удължаване на срока за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 30.04.2014 чрез одобрение на изменение в т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от критериите за избор на операции по процедурата.

Промяната в крайния срок влиза в сила при условията на Решение на Комитета за наблюдение и в случай на изменение на т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от Критериите за избор на операции, съгласно Заповед № РД-16-428/31.03.2014 на Ръководителя на Управляващия орган.

Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента по проекта до 30.09.2013 г.

Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“  – www.beeciff.org.