Пакет документи за кандидатстване

04.07.2014 г. Допълнени са Указанията за избор на изпълнител 

ВАЖНО!!! С оглед на успешното изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", със Заповед № РД-16-927/14.07.2014 Управляващият орган на ОПРКБИ допълни Указанията за избор на изпълнител относно определяне на изпълнител след подписване на договора за  безвъзмездна финансова помощ.

След подаване на проектното предложение, при възникване на обективни обстоятелства, които не са резултат от действие или бездействие на бенефициента и които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението на одобрения от Асистента по проекта договор между бенефициента и избрания изпълнител, в резултат на което  не може да  бъде изпълнен договорът за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът:

3.1 Пристъпва към сключване на договор за изпълнение на дейността от проекта с класирания на второ място изпълнител от проведения избор, одобрен от Асистента по проекта.

3.2 Провежда нов избор със същия предмет, в случай че поради обективни причини не може да сключи договор с класирания на второ място изпълнител. Изборът на изпълнител се провежда по реда на Указанията за избор на изпълнител.

Актуализираната версия на Указанията за избор на изпълнител е публикувана в Прикачени документи и на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg    

31.03.2014 г.: Срокът за подаване на проектни предложения пред Догововарящия орган е удължен до 30.04.2014 г.

ВАЖНО!!! С оглед на успешното приключване на етапа на подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" Управляващият орган на ОПРКБИ стартира писмена процедура за вземане на решение от членовете на Комитета за наблюдение на ОПРКБИ за удължаване на срока за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 30.04.2014 чрез одобрение на изменение в т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от критериите за избор на операции по процедурата.

Промяната в крайния срок влиза в сила при условията на Решение на Комитета за наблюдение и в случай на изменение на т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от Критериите за избор на операции, съгласно Заповед № РД-16-428/31.03.2014 на Ръководителя на Управляващия орган.

Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента по проекта до 30.09.2013 г.

Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“  – www.beeciff.org.

31.01.2014 г.: Срокът за подаване на проектни предложения пред Догововарящия орган е удължен до 31.03.2014 г.

ВАЖНО!!! Управляващият орган на ОПРКБИ, като взе предвид, че оставащото време до изтичане на крайния срок (31.10.2013 г.), посочен в критериите за избор на операции по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е недостатъчно за извършване на проверка от Асистента по проекта (АП) на подадените към 30.09.2013г. проекти,  стартира писмена процедура за вземане на решение от членовете на Комитета за наблюдение на ОПРКБИ за одобрение на изменение в т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от критериите за избор на операции по процедурата. Предложено е срокът за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган да бъде удължен до 31.01.2014.

Промяната в крайния срок влиза в сила при условията на Решение на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ и в случай на изменение на т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от Критериите за избор на операции, съгласно Заповед № РД-16-1513/30.10.2013 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.

Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г.

Документите са публикувани в Пракчени файлове.

ВАЖНО!!! Във връзка със зачестили запитвания от страна на кандидати по процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” и с оглед избягване на възможността за различно тълкуване относно енергоспестяващата мярка  и т. 2.3.1  „Условия за допустимост на разходите“, Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ уведомява всички заинтересовани страни, че за да бъдат допустими разходите по конкретен проект, за същите следва да се докаже, че са необходими за изпълнението на проекта и че отговарят на принципите за добро финансово управление, както и икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства. Също така следва че енергийните спестявания трябва да имат паричен еквивалент, който осигурява възвращаемост на вложените средства в срок по-малък от жизнения цикъл на енергоспестяващата мярка.  Показателят за ефективност на разходите – не по-малко от 10% спестяване на енергия следва да се изпълнява, но наред с него трябва да се изпълнява и условието за „ефикасност на разходите“. В съответствие с възложените му функциите, Асистента по проекта консултира кандидатите при обосноваване на ефикасността и ефективността на разходите, като използват всички възможни за конкретната мярка форми на спестена енергия, съобразявайки изцяло горепосочените условия.

 

ВАЖНО!!! Договарящият орган напомня, че крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е 31.10.2013 г. В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид времето необходимо за подготовка на проекта, която обхваща множество стъпки и дейности: извършване на енергиен одит, извършване на процедури за избор на изпълнител, изготвяне на формуляра за кандидатстване, получаване на  писмено становище от Асистента по проекта, вкл. времето за извършване на корекции, и писмено становище от банка-партньор за осигурени финансови средства, както и удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност.

Практиката на ДО показва, че най-голям брой проектни предложения се подават последните дни преди изтичане на съответните крайни срокове – по процедура BG161PO003-2.3.02 за 14 месеца, от  28.06.2012 г. до 30.08.2013, пред Асистента по проекта са подадени общо 340 проекта, като 94 от тях, близо 30 %, само през м. август 2013 г.

Предвид посоченото кандидатите следва да подадат проекти пред АП не по-късно от 30.09.2013 г. с цел осигуряване на възможност за набавяне на всички документи и подаването на проектните предложения пред ДО в обявения краен срок.

 

ВАЖНО!!! С оглед на срока за подаване на проекти пред Асистента по проекта, заявки за включване на оборудване в Списъка на допустимите категории материали и оборудване се подават в Договарящия орган не по-късно от 20.09.2013 г.  

 

ВАЖНО!!! Във връзка с прилагани декларации за държавни/минимални помощи с некоректно попълнено Приложение 1, Управляващият орган обръща внимание на кандидатите, че получените минимални помощи следва да се декларират за последните 3 данъчни години (текущата и двете предходни), които към настоящия момент са 2013, 2012 и 2011 години.

Следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за предоставянето й или от датата на издаване на друг документ, който дава на бенефициента юридическото право да я получи и при попълването на декларацията тази година се посочва като годината на предоставяне на помощта.

Образец със заложени актуални години е публикуван в Прикачени файлове - Актуализирана декларация за Държавни/минимални помощи за 2013 г.

 

ВАЖНО!!! Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и приложенията към тях.

Изменението е свързано с обнародвания нов опростен образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, и приведени в съответствие с опростения образец Указанията за попълване на декларацията, както и технически грешки в образеца на бюджет и договор за безвъзмездна финансова помощ.

За проектните предложения, подадени преди датата на влизане в сила на Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. Договарящият орган предприема следните действия:

1. Изменените Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП и Справка за обобщените параметри на предприятието не се прилагат за кандидатите, които вече са представили декларацията и справката пред оценителната комисия и/или екипа по договаряне по образеца и в съответствие с Насоките за кандидатстване и Указанията за попълването им преди датата на настоящата заповед.

2. В случай че кандидат е представил бюджет по образеца в сила преди датата на издаване на настоящата заповед, оценителната комисия го коригира служебно без това да води до отхвърляне на проектното предложение.

Документите са публикувани в Прикачени файлове.

 

ВАЖНО!!! Със Заповед № РД-16-828/13.06.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и приложенията към тях. Промените произтичат от Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г., с което се дава възможност за увеличаване на максималния процент на авансовите плащания до 65 %, Решение на НС за преобразуване на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, а също и във връзка с констатирана необходимост от прецизиране на изискванията за мониторинг и отчитане на договорите за безвъзмездна помощ по процедурата. Промените влизат в сила от датата на издаването на заповедта.

Документите са публикувани в Прикачени файлове.

 

Допълнителни въпроси се задават само по електронeн път или по факс на посочените по-долу адреси:

Прикачен файлРазмер
Указания за избор на изпълнител - юли 2014230.16 KB
Заповед за изменение на Указанията за избор на изпълнител - юли 2014459.36 KB
Консолидирана версия на Насоките за кандидатстване и документите към тях - юли 201413.75 MB
Изменени Насоки за кандидатстване - март 20141.08 MB
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях - март 201413.68 MB
Заповед РД-16-428/31.03.2014 на Ръководителя на УО583.61 KB
Заповед на Ръководителя на УО, утвърждаваща изменението на насоките - 31.01.2014602.36 KB
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях - януари 201413.74 MB
Изменени Насоки за кандидатстване - януари 20141.08 MB
Prilojenie_Ж_Dogovor_Jan_2014_0.doc259 KB
Решение РД-16-1559/07.11.2013 на Ръководителя на ДО486.82 KB
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях - октомври 201313.74 MB
Изменени Насоки за кандидатстване - 30.10.20131.08 MB
Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване - 30.10.2013570.35 KB
Актуализирана декларация за Държавни/минимални помощи за 2013 г.567.97 KB
Заповед на Ръководителя на УО, утвърждаваща изменението от 13.06.2013 г.273.57 KB
Формуляр за кандидатстване, раздел Б Бюджет - юли 2013127.5 KB
Договор за безвъзмездна финансова помощ - юли 2013259 KB
Изменени Насоки за кандидатстване - юли 20131.07 MB
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за МСП - юли 20132.4 MB
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях - юли 201311.91 MB
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях - юни 201316.61 MB
Изменени насоки за кандидатстване и приложения - юни 2013 г.2.88 MB
Оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори - версия 13 юни 2013 г.596.54 KB
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях - 19.04.201311.6 MB
Изменение на насоките за кандидатстване и приложенията към тях - съобщение 19.04.201317.93 KB
Заповед на Ръководителя на УО, утвърждаваща изменението от 19.04.2013 г.3.14 MB
Описание на Списъка на допустимите категории материали и оборудване - актуализирана версия 2.pdf1.15 MB
Регионални офиси - адреси.pdf199.54 KB
Описание на Списъка на допустимите категории материали и оборудване - актуализирана версия 1.pdf1.11 MB
Оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори2.87 MB
Документи, които се публикуват успоредно с насоките за кандидатстване4.23 MB
847_2.3.02_EEGE_GfA_Annexes_28_06_2012.zip12.11 MB