Файлове за изтегляне

 

Материали от информационна кампания по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” – 20÷31 май 2013 г.

Тръжни процедури по ПМС 55 / 2007г.

Тръжни документации по процедурите за избор на изпълнител по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" се публикуват на интернет страницата на Управляващия орган на ОПК, на следния адрес:

http://www.opcompetitiveness.bg/module10.php?menu_id=148&cat_id=34

Материали от информационна кампания по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” – 9-25 юли 2012 г.

 

Обща информация

Добри практики

Прес съобщения

 
Информационна кампания