Списъкът на материали и оборудване, допустими за финансиране

Списъкът на материали и оборудване, допустими за финансиране (Списъкът) е специфичен за програмата. Списъкът включва предварително одобрени материали и оборудване, които са директно допустими по програмата. При избор на технологии от Списъка извършването на допълнителна  оценка за съответствие с техническите изисквания от страна на кандидата не е необходимо.

Предимството се състои в това, че Списъкът ускорява процеса на кандидатстване за предварително одобрено енергийно ефективно оборудване и дава ясна ориентация на кандидатите за избор само на високо ефективно оборудване. Списъкът съдържа стандартни технологии, които отговарят на минималните критерии за енергийна ефективност и са налични на българския пазар. Включените в Списъка технологии и и материали и техническите критерии, на които трябва да отговарят, са посочени в Описанието на Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

Списъкът е "отворен", което означава, че всеки производител/доставчик на оборудване може да регистрира конкретно оборудване, което отговаря на минималните критерии за ефективност.

 

НА 19.09.2012 Г. E  ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ИЗБРАНИЯ АСИСТЕНТ ПО ВЕРИФИКАЦИЯ (АВ) – ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „КПМГ БЪЛГАРИЯ И И ЕС ДИ“.

Информация за подаването и разглеждането на заявки можете да намерите в "Информация за доставчиците: Как да се възползвате от списъка?"

ВАЖНО!!! С оглед на срока за подаване на проекти пред Асистента по проекта, заявки за включване на оборудване в Списъка на допустимите категории материали и оборудване се подават в Договарящия орган не по-късно от 20.09.2013 г.  

 
ВАЖНО!!! Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и във връзка с приемането на Постановление на МС № 69 от 11.03.2013 г. се изменят Насоките за кандидатстване, Указанията за избор на изпълнител, Индикативните стъпки за подготовка и подаване на проектното предложение, Описанието на спиъска на допустимите категории материали и оборудване, както и приложенията към тези документи. Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.

Актуализирана версия на Списъка е публикувана в Прикачени файлове.

ВАЖНО!!! Със Заповед № РД-16-185/08.02.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и във връзка с констатирана необходимост от отстраняване на неточности в превода от английски на български език, както и установена, в процеса на работа, нужда от прецизиране на техническите критерии в категория 1.24 Осветителни системи, Списъкът на допустимите категории материали и оборудване се актуализира.

Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.