Участващи банки и заемно финансиране

Компонентът „заемно финансиране” се предоставя от ЕБВР чрез девет търговски банки (участващи банки) в рамките на финансовия инструмент „Енергийна ефективност за конкурентоспособна икономика”. За началния етап ЕБВР избра следните местни търговски банки:

Участието на тези банки в програмата започва  на по-ранен етап от цикъла на проекта, тъй като част от отговорностите им включват извършването на проверка за финансова допустимост на кандидатите. Тази проверка за финансова допустимост се извършва след като Асистентът по проекта е извършил проверка за съответствие с техническите изискваният за допустимост и е издал писмено становище потвърждаващо съответствието, което е и условие за одобряване на проектното предложение от УО.

За да бъдат допустими, МСП следва да осигурят най-малко 80% от общите разходи по проекта предварително. Това може да стане чрез заем от участваща банка, със собствени средства, или с комбинация от двете. Проверката за финансова допустимост от участваща банка гарантира, че одобрените кандидати могат да осигурят необходимите финансови ресурси за изпълнението на проекта в кратък срок след окончателното одобряване на проектното предложение. Тъй като безвъзмездната финансова помощ ще се изплаща след успешното изпълнение на проектите (проверено от Асистента по верификацията), бенефициентите ще трябва да финансират предварително средствата за нея.  

Кандидатите имат свобода да решат към коя от участващите банки да се обърнат за извършване на проверка за финансова допустимост и получаване на финансиране, в случай, че не разполагат с достатъчно собствени средства за изпълнението на проекта. Всяка една от участващите банки е запозната в детайли с програмата и може да помогне за определяне на оптималния инвестиционен размер на проектите, който съответства на кредитоспособността на кандидата.

Участващите банки потвърждават финансовата допустимост посредством:

  • Издаване на Предварителна индикативна оферта за заема (term-sheet) на кандидата; и/или
  • Потвърждение, че кандидатът разполага със собствени средства.

След окончателното одобряване на безвъзмездната финансова помощ от Управляващия орган кандидатите, получили Предварителна индикативна оферта, трябва да финализират преговорите  със своята участваща банка, за да сключат договор за заем.