Приоритетни икономически сектори

Икономически дейности съгласно „Класификацията на икономическите дейности 2008 ”:

 • C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 • C 10.7 Производство на хлебни и тестени изделия
 • C 10.8 Производство на други хранителни продукти
  • C 10.82 Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
  • C 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
  • C 10.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
 • C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
  • C 13.1 Подготовка и предене на текстилни влакна
  • C 13.2 Производство на тъкани
  • C 13.3 Облагородяване на прежди, платове и облекло
 • C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • C 20 Производство на химични продукти
 • C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  • C 23.1 Производство на стъкло и изделия от стъкло
  • C 23.2 Производство на огнеупорни изделия
  • C 23.3. Производство на керамични изделия за строителството
  • C 23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия
  • C 23.5 Производство на цимент, вар и гипс
   • C 23.51 Производство на цимент
 • C 24 Производство на основни метали
  • C 24.4 Производство на основни благородни и други цветни метали
  • C 24.5 Леене на метали
   • C 24.53 Леене на леки метали
   • C 24.54 Леене на други метали
 • C 25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • C 27 Производство на електрически съоръжения
 • C 28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C 29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • C 30 Производство на превозни средства, без автомобили