Безвъзмездна финансова помощ

Безвъзмездна финансова помощ

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата програма се предоставя от  Управляващия орган (УО) и се финансира със средства от ОП „Конкурентоспособност”. Управляващият орган отговаря за окончателното одобрение на проектните предложения, и сключва договорите за безвъзмездна финансова помощ със одобрените кандидати.

На проверка и одобрение от УО подлежат само проектни предложения, подадени от кандидати, които са преминали проверката за съответствие с техническите изисквания за допустимост и за съответствие с изискванията за избор на изпълнител (извършена от Асистента по проекта) и проверката за финансова допустимост (извършена от някоя от участващите банки).

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният интензитет на помощта е 50% от допустимите разходи:

 

Вид проектИнтензитет на безвъзмездната финансова помощ
(% от общо допустимите разходи)
Технологично-ориентирани проекти 30%
Проекти с изготвено  обследване за енергийна ефективност40%

Добавка към процента безвъзмездна финансова помощ при наличие на някоя от следните характеристики:

  • Технологични проекти с незадължителен енергиен одит
  • Проекти, включващи системи за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия.
  • Проекти за възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените нужди на предприятието
  • Проекти за преминаване на по-екологично гориво (смяна на горивна база)
  • Въвеждане на система за енергийно управление
  • Проекти, изпълнявани в приоритетни икономически сектори
10% (за всяха характеристика)

В рамките на настоящата програма са приложими два режима държавна помощ: “Помощ de minimis”  и “Регионална инвестиционна помощ” .

Съгласно правилото de minimis, предприятията могат да получат помощ в размер до 391 166 лв., за период от три поредни финансови години. Правилото de minimis се прилага за:

  • Инвестиции, включени в Списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране (с изключение на оборудване за производствени цели);
  • Инвестиции във ВЕИ;
  • Услуги (разходи за изготвяне на енергиен одит, разходи за въвеждане и сертифициране на системи за управление съгласно изискванията на стандартите БДС  EN 16001 (Energy Management Systems/EN ISO 50001, визуализация и одит на проекта).

Всички останали разходи по проекта се финансират съгласно правилата за регионална инвестиционна помощ.

.