Събития

2014-08-21 Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

Във връзка с установяване на зачестили случаи на несъответствие между планирани и изпълнени дейности, НАПОМНЯМЕ, че бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях, както и в съответствие с описаното в договора за безвъзмездна финансова помощ.


2014-04-01 Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

С оглед на успешното приключване на етапа на подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" Управляващият орган на ОПРКБИ стартира писмена процедура за вземане на решение от членовете на Комитета за наблюдение на ОПРКБИ за удължаване на срока за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 30.04.2014 чрез одобрение на изменение в т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от критериите за избор на операции по процедурата.


2014-01-31 Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Управляващият орган на ОПРКБИ удължава крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 31.03.2014 г.

Промяната в крайния срок влиза в сила от 01.02.2014 г. съгласно Заповед № РД-16-117/31.01.2014 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.

Удължаването на срока се прилага за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г.


2013-10-30 Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“


2013-10-16 Промяна в телефона на Асистента по верификация

Има промяна в телефона за контакт на Асистента по верификация. Актуалният телефон за връзка с АВ е 02 9697 660.


2013-09-10 Срок за подаване на заявки за включване на оборудване в Списъка

С оглед на срока за подаване на проекти пред Асистента по проекта, заявки за включване на оборудване в Списъка на допустимите категории материали и оборудване се подават в Договарящия орган не по-късно от 20.09.2013 г.  


2013-09-10 Срок за подаване на проекти в офисите на АП

Договарящият орган напомня, че крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е 31.10.2013 г. В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид времето необходимо за подготовка на проекта, която обхваща множество стъпки и дейности: извършване на енергиен одит, извършване на процедури за избор на изпълнител, изготвяне на формуляра за кандидатстване, получаване на  писмено становище от Асистента по проекта, вкл.


2013-08-05 Нови банки, избрани от ЕБВР да участват като банки-партньори, предоставящи заемно финансиране по процедурата

От 30.07.2013 г. по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) има сключени споразумения с три нови търговски банки за участие като банки-партньори, предоставящи заемно финансиране по процедурата. Избраните три нови банки са следните:  


2013-07-09 Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г.  на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и приложенията към тях.


2013-07-05 Променено работно време на централния офис

Централният офис на АП с адрес: гр. София 1000, бул. Климент Охридски №8, блок 2, лаб. 2140 А няма да работи на 08.07.2013 г. (понеделник) в интервала от 9,00 до 14,00 часа.

Извиняваме се за причиненото неудобство.