Събития

2013-06-17 Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Със Заповед № РД-16-828/13.06.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и приложенията към тях.


2013-06-11 Информационна кампания

В периода 20 ÷ 31 май 2013 г. в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София се проведе информационната кампания по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. По време на информационните дни бяха представени промените в условията по процедурата, свързани с въвеждане на по-облекчени условия при избора на изпълнител – събиране на три предложения и представяне на обосновка, съдържаща аргументи за направения избор на изпълнител.


2013-06-10 Срок за подаване на проекти в офисите на АП

С оглед на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган, 31.10.2013 г.,и необходимото технологично време за проверка и установяване на съответствието на проекта с техническите изисквания и съответствието на избора на изпълнители с Указанията на УО, включително и извършване на корекции от кандидата, се препоръчва кандидатите да подават проекти в офисите на Асистента по проекта не по-късно от 15.09.2013 г.


2013-04-22 Изменени насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

 

Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и приложенията към тях. Промените произтичат от настъпили изменения в нормативната уредба и във връзка с влизането в сила на ПМС № 69/2013 г. Промените влизат в сила от датата на издаването на заповедта.


2013-02-25 Указания за публикуване на тръжна документация

Кандидатите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", които провеждат процедури за определяне на изпълнител по чл. 7, т.


2013-02-08 Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.

С цел улеснение на кандидатите по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 публикува образец на Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.


2013-01-16 Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в офисите на Асистента по проекта

От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Проекти ще могат да се подават в 8 офиса на Асистента по проекта – централен в София и регионални в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе.


2012-10-05 Втора информационна кампания 17.10 - 02.11.2012

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ организира информационни дни в страната за представяне възможностите за кандидатстване с проекти по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. В периода 17.10 – 02.11.2012 г. експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ, която е Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, ще представят програмата.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:


2012-09-12 Информационен ден в гр. София

Информационен ден за представяне на процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, част от съвместната инициатива на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие

Информационният ден ще се проведе на  25 септември 2012 г. /вторник/ от 09.30 ч. до 13.30 ч. в Зала 8, ет. 5 на Националния дворец на културата, гр. София.


2012-07-04 Информационни дни 09 юли – 25 юли 2012 г.

Информационни дни в цялата страна ще представят възможностите за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

В периода 09 юли – 25 юли 2012 г. експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, както и Договарящ орган по процедурата, ще представят пред всички заинтересовани страни, вкл. граждани и медии, програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.