Въпроси и отговори

Мария, Saturday,, вх. номер: 0641
Въпрос: Здравейте, предприятие за производство на пелети от дървесни стърготини и отпадъци, допустим кандидат ли е по тази процедура? Може ли да се възползва от закупуване на технологично оборудване,което е енергоспестяващо. Благодаря и успешен ден!
Отговор: 2014-04-16

Срокът за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган е удължен до 30.04.2014 г. Удължаването на срока се прилага единствено за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г. Съгласно Насоките за кандидатстване кандидатът подава проекта и изготвения енергиен одит (ако е приложимо) и документацията от проведените процедури за избор на изпълнител пред Асистента по проекта, който извършва техническа оценка на проекта и проверка на процедурите за избор на изпълнител. След получаване на одобрението от АП, кандидатът може да подаде проект пред Договарящия орган.

Ако към момента на кандидатстване предприятието има статут на микропредприятие и се занимава с производство на пелети от дървесина, то попада в хипотезата по т. 2.1.4. Специфични критерии за недопустимост за микропредприятие, осъществяващо преработка и/или маркетинг на горски продукти и се явява недопустим кандидат независимо от това дали производствената база се намира в селска община или не. Малки или средни предприятия, които осъществяват дейността си в сферата на преработка и/или маркетинг на горски продукти са допустими кандидати по настоящата процедура.


Светлана Цветанова, неделя, Ап, вх. номер: 0640
Въпрос: Здравейте! Започнахме изпълнение на договор за БФП по схемата. Проектът включва строителноремонтни дейности и доставка и инсталиране на оборудване. По договора за доставка на оборудване е предвидено авансово плащане и окончателно плащане след инсталиране на оборудването, в което са предвидени отделни цени за апаратурата и цени за монтаж и въвеждане в експлоатация. Изпълнителят е доставил техниката и е готов да я инсталира, но в помещението не са приключили строителноремонтните работи и не можем да му осигурим възможност за работа. Допустимо ли е да ни предаде оборудването и платим стойността му, а след като сме готови с помещенията и инсталира оборудването, да му платим за монтажа? Трябва ли да сключим допълнително споразумение към договора? Ако трябва, то подлежи ли на предварително одобрение от ДО или трябва да изготвим само уведомление? Предварително благодарим за бързия отговор!
Отговор: 2014-04-16

Въпроси по изпълнението на вече подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ можете да зададете на Асистента по верификация (АВ) или експертите от Управляващия орган, отговорни за процедурата. Контакти на АВ и експертите от УО са публикувани на интернет страницата на програмата, категория Изпълнение на договори: http://www.beeciff.org/cms/bg/node/125. Предоставената информация е обща и непълна, поради което не може да се даде коректен и изчерпателен отговор на поставените въпроси.


Мина Коева, сряда, Апр, вх. номер: 0639
Въпрос: Здравейте! Защо от 29.03.2014 не работи линкът "Справка за кандидати" за проверка на движението по проектите?
Отговор: 2014-04-16

На 28.3.2014 (петък) в 21:18:16 се е изчерпало дисковото пространство на уеб сървъра, на който е инсталирана справката за кандидати, поради което той не е могъл да обработи подадените заявки. На 2 април (сряда) сме получи сигнал от страна на АП за проблема, който е отстранен на 03 април, поради необходимост от технологично време за разширяване на дисковото пространство на сървъра.


Росица Папен, сряда, Мар, вх. номер: 0638
Въпрос: Уважаеми Дами и Господа, може ли собственик (ЕООД) на сграда със статут "Дом за възрастни хора със здравно обслужване" да кандидатства по "Енергийна ефективност и зелена икономика" за "Въвеждане на енергоефективни мерки чрез изграждане на геотермално съоръжение за отопление и покривна конструкция на фотоволтаична 30 KW централа за ел. захранване"? За Вашите усилия благодаря предварително. С приятелски поздрав Росица Папен
Отговор: 2014-04-04

 

Срокът за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган е удължен до 30.04.2014 г. Удължаването на срока се прилага единствено за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г. Съгласно Насоките за кандидатстване кандидатът подава проекта и изготвения енергиен одит (ако е приложимо) и документацията от проведените процедури за избор на изпълнител пред Асистента по проекта, който извършва техническа оценка на проекта и проверка на процедурите за избор на изпълнител. След получаване на одобрението от АП, кандидатът може да подаде проект пред Договарящия орган.

В случай че дружеството отговаря на изискванията по т. 2.1 от Насоките за кандидатстване, то е допустим кандидат по процедурата.

Следва да имате предвид, че по настоящата процедура допустими за финансиране са системи от възобновяеми източници за отопление и вентилация. Предвид факта, че фотоволтаиците произвеждат електрическа енергия, то тяхното закупуване е недопустима дейност/разход по процедурата.


Добромир Добрев , сряда, Мар, вх. номер: 0637
Въпрос: Здавейте, Искам да задам следния въпрос. Нащата фирма има изготвен проект по енергийна ефектвност и зелена икономика който е преминал проверката от асистента по проекта и предстои внасяне пред договарящия орган.В проекта сме пспчили че ще дейностите ще бъдат извършени със собствени средства като в случея най вероятно трябва да представим документ за наличието на тези средства. Може ли срествата да бъдат на лична сметка на едния от съдружниците в ООД- то като банката ни издаде документ че средствата са налични и ще бъдат използвани за целите на проекта? Ако не с какъв документ трябва да разполагаме?
Отговор: 2014-04-04

Съгласно т. 2.1.2 от насоките за кандидатстване кандидатите трябва да докажат възможност да осигурят финансови средства за изпълнението на проекта, в размер на не по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи по проекта. При издаване на становището банката-партньор следва ясно да удостовери, че кандидатът, който е юридическото лице, разполага със собствени финансови ресурси за изпълнението на конкретния проект, като посочи размера на средствата, предназначени за проекта, размера на допустимите разходи по него и/или съотношението между двете суми.


Райна Иванова, сряда, Мар, вх. номер: 0636
Въпрос: Здравейте, може ли да се кандидатства по програмата с проект: Обекта е планинска хижа за внедряване на енергоефективни системи: термо-помпи,соларни панели, изолации и др? И в кой компонент ще попада такава инвестиция? Благодаря предварително!
Отговор: 2014-04-04

Срокът за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган е удължен до 30.04.2014 г. Удължаването на срока се прилага единствено за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г. Съгласно Насоките за кандидатстване кандидатът подава проекта и изготвения енергиен одит (ако е приложимо) и документацията от проведените процедури за избор на изпълнител пред Асистента по проекта, който извършва техническа оценка на проекта и проверка на процедурите за избор на изпълнител. След получаване на одобрението от АП, кандидатът може да подаде проект пред Договарящия орган.

В случай че кандидатът отговаря на изискванията по т. 2.1 от Насоките за кандидатстване, то е допустим кандидат по процедурата.

Посочените инвестиции попадат в рамките на Компонент 1 по процедурата.


Emil Luis, петък, Яну, вх. номер: 0635
Въпрос: Iskam da popitam moje li da kandidastwa poliklinika po " Енергийна ефективност и зелена икономика" kato drujestvoto e obshtinska sobstvenost na 100 %
Отговор: 2014-02-28

Съгласно т. 2.1 от насоките за кандидатстване допустими кандидати са микро, малки или средни по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. С оглед разпоредбата на чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средните предприятия  едно предприятие не може да се смята за МСП, ако 100 % от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи или други органи на местно самоуправление. По този критерий дружеството, което се коментира в поставения въпрос е недопустим кандидат и не може да получи подкрепа по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.


Анжелина Павлова, петък, Яну, вх. номер: 0634
Въпрос: Здравейте, Допустим ли е кандидат с основна икномическа дейност КИД 41.20 за кандидатстване по "Енергийна ефективност и зелена икономика"?
Отговор: 2014-02-28

Съгласно т. 2.1 от насоките за кандидатстване кандидати с основна икономическа дейност в сектор F Строителство, където попада код 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради, са недопустими по настоящата процедура.


Любомир Найденов, петък, Яну, вх. номер: 0633
Въпрос: Здравейте, фирмата ни разполага със сервиз, пункт за технически прегледи и паркинг. Може ли проекта да се ползва за подмяна на вече съществуващи осветителни източници с по-икономични (диодни и т.н.)? Къде можем да видим какви документи се изискват?
Отговор: 2014-02-28

Описаните по този начин дейности са допустими по процедурата. Документите и условията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на УО (www.opcompetitiveness.bg) в рубрика „Отворени процедури за кандидатстване“, както и на интеренет страницата на програмата (www.beeciff.org) в рубрика „Пакет  документи“. Следва да имате предвид, че крайният срок за подаване на проекти пред Договарящия орган е удължен до 31.03.2014 г.   Удължаването на срока се прилага за единствено за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г.


Анелия Георгиева, петък, Яну, вх. номер: 0632
Въпрос: Здравейте! Ние сме НПО, отскоро създадено, но нямаме подаден проект до Асисента по проекта. Можем ли на този етап да кандидатстваме по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика"? Предварително благодаря!
Отговор: 2014-02-28

Съгласно т. 2.1 от насоките за кандидатстване допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.. Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, не са допустими кандидати. Крайният срок за подаване на проекти пред Договарящия орган е удължен до 31.03.2014 г.   Удължаването на срока се прилага за единствено за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г.