Въпроси и отговори

Vladislava Panayotova, сряда, Окт, вх. номер: 0601
Въпрос: Здравейте, във връзка с необходимостта от потвърждаване от страна на банките-партньори на минимум 80% от средствата за финансиране на проекта, от една страна, и възможността за ползване на авансово плащане, от друга страна, приемливо ли е наличието на средства за изпълнението на проекта да се доказва с комбинация от банков кредит плюс банкова гаранция за авансово плащане на безвъзмездна помощ за минимум 80% от стойността на проекта?
Отговор: 2013-10-14

Съгласно т. 2.1 от Насоките за кандидатстване кандидатът следва да докаже наличието на минимум 80 % от общо допустимите разходи по проекта като представи становище от банка-партньор. Становището се издава въз основа на предварителна оферта за кредит от банка-партньор или наличие на собствени средства. Банковата гаранция е документ, който е валиден и се представя само при искане за авансово плащане.


Николай Иванов, сряда, Сеп, вх. номер: 0600
Въпрос: До кога мога да подам заявка за включване на оборудване в списъка
Отговор: 2013-10-07

Заявки за включване в Списъка на допустимите категории материали и оборудване се подават до 20.09.2013 г.


СИМЕОНКА ВЪЛЧЕВА, четвъртък,, вх. номер: 0599
Въпрос: Закупен нов двигател / на стойност 1116,00лв/ на машинка която не ДМА и не се води счетоводно редно ли е да се заведе като ДМА
Отговор: 2013-10-07

Съгласно определението за ДМА в т.2 от Счетоводен стандарт 16, дълготрайни материални активи са установими нефинансови ресурси, които:

  • имат натурално-веществена форма
  • използват се за производтсвото и/или доставката /продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
  • се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период

От своя страна установимост означава възможност за определяне на връзката между конкретен дълготраен материален актив и черпенето на икономическата изгода от него.

В описания случай, ако не може да се докаже връзка между двигателя, сам по себе си, и икономическата изгода за предприятието, той не може да бъде заведен като ДМА.


Севдалина Белчева, вторник, С, вх. номер: 0598
Въпрос: Здравейте, Трябва ли банката-партньор в становището, че фирмата ни разполага със собствени 80 % от размера на инвестицията, да упоменава и конкретна сума?
Отговор: 2013-10-07

Становището, което издава банката, трябва да потвърждава, че кандидатът разполага с не по-малко от 80 % от общо допустимите разходи по проекта, като не е задължително да се посочва конкретна сума.


Николай Иванов, вторник, С, вх. номер: 0597
Въпрос: Здравейте, вносител съм на кондензаторни батерии на фирма ELECTRONICON -Германия, желая да вклщча висикокачественият им продукт в списъка. Какви документи трябва да набавя за батериите различаващи се по: 1.тип 2. Напрежение; 3. Устойчивост на хармоници, 4.По това какъв е диелектрика - масло или газ и др. Поздрави
Отговор: 2013-10-07

Заявки за включване в Списъка на допустимите категории материали и оборудване се подават до 20.09.2013 г. Съобщение за срока за подаване на заявки е публикувано на интернет страницата на управляващия орган (www.opcompetitiveness.bg) и на интернет страницата на програмата – www.beeciff.org.


Росен Тоцев, Tuesday, J, вх. номер: 0596
Въпрос: Здравейте, моят въпрос е свързан с допустимостта ни като потенциален кандидат по програмата. Предприятието, което евентуално ще кандидатства е изградено с безвъздмезна финансова помощ по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" на ДФ Земеделие преди една година. В същото време отпуснатата субсидия не надхвърля 200 000 евро. Регистрираният код за икономическа дейност на дружеството попада в допустимите, тъй като е в раздел "С" на НКИД. Въпросът е след като предишната помощ е отпусната по Програмата за развитие на селските райони, дали сега бихме могли да кандидатсваме по Конкурентоспосбност. Предарително благодаря за отговора Ви!
Отговор: 2013-10-01

Съгласно т.1.3 от Насоките за кандидатстване, допустимият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 и Компонент 3, по които  приложим е режим „минимална помощ”, следва да отговаря на правилата за минимална помощ, определени в Регламент No 1998/2006. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставена на всяко едно предприятие във връзка с процедури или индивидуални помощи, обявени в режим „de minimis” (минимална помощ), не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 последователни финансови години. Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен транспорт”, не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева) за период от 3 последователни финансови години.

Данните за получени минимални и/или държавни помощи следва да бъдат надлежно посочени от кандидатите в „Декларация за държавни/минимални помощи”, попълнена по образец (Приложение Г към Насоките за кандидатстване, включващо и Указания и примери за попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи).

Съответната информация трябва да се представи и в раздел I, т.3 от Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за кандидатстване).

Следва да имате предвид, че дейностите по Компонент 1 са задължителни. В случай че кандидатът през последните три данъчни години вече е получил левовата равностойност на 200 000/100 000 евро, той може да кандидатства като включи в проекта дейности по Компонент 1, но ги финансира със собствени средства. Дейностите и разходите по Компонент 1, независимо че в този случай ще се финансират изцяло от кандидата, следва да отговарят на всички изисквания на насоките за кандидатстване, да са описани в Раздел А и раздел Б на формуляра за кандидатстване и отчетени след приключване изпълнението на проекта.  Тези дейности и разходи също ще бъдат предмет на верификация от страна на Договарящия орган и Асистента по верификация.

При попълването на бюджета в лист 2 „Източници на финансиране“, като съ-финансиране от ОП „Конкурентоспособност“, за което се кандидатства, по ред 1.2.2. Безвъзмездна финансова помощ под режим "минимална помощ" (Компонент 1 и Компонент 3), кандидатът посочва „0“ (нула).

Следователно, при спазване на горепосочените условия и ограничения, както и при спазване на всички други условия, изисквания и критерии, посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях, не съществува ограничение едно предприятие да бъде бенефициент по ПРСР и по ОПРКБИ 2007-2013.


Румен Николов, понеделник, вх. номер: 0595
Въпрос: Подготвям проектно предложение по настоящата процедура и имам следния въпрос: Фирмата ми развива дейността си дейност с КИД 25 93 Производство на изделия от тел, вериги и пружини( за товароподемни дейности. Имаме намерение да закупим машина която съединява синтетични нишки и прави колани, които имат след това метални куки. В коя хипотеза попадаме ? Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност (моля, посочете код на новата дейност по КИД-2008) Разширяване на дейността на съществуващо предприятие Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие Моля за разяснение ако попадаме в хипотеза Стартиране на нова дейност от съществуващо предприятие тази дейност в нов отрасъл ли е и ако да кой е водещият отрасъл за получаване на 10 % добавка. Този който е новият или основният отрасъл в който ни е производството. Моля за навременен отговор!
Отговор: 2013-10-01

Определянето на кода на основна икономическа дейност на фирмата и на дейността, за която кандидатства, както и обосноваването на една от горепосочените цели е задължение на кандидата.

10 % бонус към основния интензитет се получава, ако проектът се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определени като приоритетни за развитието на българската икономика и/или сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност.


Виктор Иванов, Tuesday, S, вх. номер: 0594
Въпрос: Здравейте ! 1. Бихте ли съобщили крайния срок за кандидатстване по програма BG161РО003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" - дали е 30.09.2013 г. или е удължен. 2. Какъв е размера на финансиране от програмата - до 50% или е увеличен до 65% ?
Отговор: 2013-10-01

Срокът за подаване на проекти пред Асистента по проекта е 30-ти септември 2013. Крайният срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган е 31.10.2013 г.

Максимално допустимият интензитет по процедурата е 50 процента от общо допустимите разходи.

Максимално допустимият размер на авансово плащане е до 65 % от общо допустимите разходи по договора, при представяне на банкова гаранция по образец.


Ива Богоева, понеделник, вх. номер: 0593
Въпрос: Можем ли да кандидатстваме за чилър без енергиен одит. Можем ли да кандидатстваме за електрически чилър без енергиен одит.
Отговор: 2013-10-01

Чилъри с електрическо задвижване са допустим по СДМО, стига да са компресорен тип и да отговарят на критериите за допустимост посочени в СДМО.

 


Любомир Бончев, четвъртък,, вх. номер: 0592
Въпрос: Здравейте, Кандидатстваме с проект по програма BG161PO003-2.3.02 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА". Имаме одобрени процедури от асистента по проекта и регистрационен номер на проектно предложение в ИСУН. Въпросът ми е следния: Имаме ли право да започнем финансирането на някой от дейностите по проекта и самите дейности, в рамките на сключените договори със спечелилите търговете изпълнители?
Отговор: 2013-10-01

Стартирането на дейностите по проекта следва да се съобрази с датата на влизане в сила на подписаните с изпълнителите договори. В случай че договорите с изпълнителите влизат в сила след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, то трябва да изчакате да подпишете договора за БФП и тогава да започнете изпълнението на дейностите. Общият период на допустимост на разходите е посочен в т. 2.3.2.3. от Насоките за кандидатстване.