Въпроси и отговори

Илиана Николова, сряда, Авг, вх. номер: 0581
Въпрос: По програма за енергийна ефективност - с европейско финансиране Интересувам се как се кандидатства за получаване на безвъзмездна помощ за финансиране санирането на фамилна къща. Какъв е процентът на безвъзмездната помощ от общата стойност на офертата за изпълнение - 50 или 75? Какви документи са необходими за кандидатстване и къде се внасят? В какъв срок се отпускат тези средства?
Отговор: 2013-10-01

Начинът на кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“, включително всички необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите и конкретните стъпки са подробно описани в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, публикувани на следните интернет адреси: http://opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105 и http://www.beeciff.org/cms/bg/content/application-package.

Съгласно т. 2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите“ от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, за да са допустими кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Проекти, включващи инвестиции само от СДМО се отнасят към вида „Технологично-ориентирани проекти“, за които енергийният одит не е задължителен. За този вид проекти интензитетът на БФП е 30% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. За такива проекти също може да бъде извършен енергиен одит по желание/преценка на кандидата, за което проектът получава добавка от 10 процентни пункта над интензитета на БФП.  В т. 1.5.1. от Насоките за кандидатстване са посочени всички други характеристики, въз основа на които може се добавят по 10 процентни пункта до достигане на максимално допустимия интензитет от 50 % за всеки проект.

За проекти, включващи инвестиции извън СДМО енергийният одит е задължителен.  Базовата стойност на интензитета на БФП за този вид проекти - с изготвено  обследване за енергийна ефективност, е 40%.  Допустимата добавка за проектите от този вид е 10% и може да бъде получена за всяка една от посочените характеристики в т. 1.5.1. от Насоките до достигане на максимално допустимия интензитет от 50 % за всеки проект. Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи различни комбинации от приложимите по процедурата компоненти, като включването на дейности по Компонент 1: „Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”  е задължително.


Николета Личева, сряда, Авг, вх. номер: 0580
Въпрос: Здравейте, имам два въпроса по ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика”. 1. Относно провеждането на процедура за изпълнител на доставки съгласно кое ПМС трябва да бъде ПМС № 55 или ПМС № 69. 2. Когато две от общо три доставки са в списъка за материали, а една не е какъв следва да е размера на финансиране и как трябва да се процедира. Благодаря предварително!
Отговор: 2013-10-01

Съгласно Указанията на Договарящия орган за избор на изпълнител, публикувани успоредно с насоките за кандидатстване, при определянето на изпълнители по проектите по настоящата процедура кандидатите трябва да представят три предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените във Формуляра за кандидатстване) и обосновка (съдържаща аргументи за направения избор на изпълнител на базата на получените 3 предложения), както и сключен договор (когато е приложимо)

Съгласно чл. 3 от ПМС № 69/2013 г., постановлението се прилага когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект.


Деян Пилев, сряда, Авг, вх. номер: 0579
Въпрос: Здравейте, Планираме да осъществим мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, в която реализираме производствената си дейност. Конкретните дейности са свързани с подмяна на прозорци, изолация на покрив, под и др. Сградата е наша собственост, но част от помещенията в нея са отдадени под наем на друга фирма за период от 7 години. Това обстоятелство представлява ли пречка за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ за прилагане на планираните мерки в цялата сграда?
Отговор: 2013-10-01

Допустими за финансиране са строително-монтажни работи, които водят до подобряване на енергийните характеристики на сградите, само за тези сгради или част от сгради, които се използват от кандидата. Отдаването под наем попада в  •Сектор L „Операции с недвижими имоти“, който е сред недопустимите сектори по процедурата.


Диана Атанасова, сряда, Авг, вх. номер: 0578
Въпрос: Въпросът ми е следния: възможно ли е да се кандидатства за финансиране на проект , когато оборудването не е включено в Списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране, (конкретно закупуване на нови енергоспестяващи телевизори в хотел). Благодаря предварително!
Отговор: 2013-10-01

Закупуването на посоченото оборудване е допустимо в случай че то отговаря на специфичните изисквания на Компонент 2, а именно:

  • да представлява дълготраен материален актив;
  • да допринася за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция;
  • за инвестиции извън СДМО, докладът от обследването за енергийна ефективност следва да потвърждава, че средният процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки, който би могъл да бъде постигнат в обичайната стопанска практика, е равен на или по-голям от 10%.
  • да има за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от следните цели:  стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност; разширяване на дейността на съществуващо предприятие; диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги; фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Следва да имате предвид, че включването в проекта на дейности по Компонент 1 е задължително.


Димитър Димитров, понеделник, вх. номер: 0577
Въпрос: Здравейте, интересуваме какво става с направените разходи за енергиен одит, който е задължителен поради факта, че не е включено въпросното оборудване в Списъка, ако бъде отхвърлен проекта?
Отговор: 2013-10-01

Разходите остават за сметка на кандидата.


A. Koleva, четвъртък,, вх. номер: 0576
Въпрос: Уважаеми госпожи и господа, Производсвено предприятие е наемател на приблизително % от производсвено–административна сграда, състояща се от съществуваща сграда- построена 1984г. и производсвено-складова част /1/6 от РЗП/- пристроена след 2005г. Характерът на производсвената дейност изисква поддържане на температура, влажност и др. компоненти на производсвената среда в определени граници, което към момента се постига с използване на електрически чилър. Възнамеряваме да предприемем действия за въвеждане на енергоспестяващи мерки по отношение на сградата и вентилационно-отоплителната система, като заменим съществуващия чилър с газова термопомпа. Във връзка с подготовката на проектно предложение за участие в открита процедура за подбор на проекти BG161PO-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ бихме искали да получим Вашето компетентно мнение по следните въпроси: 1. Приемат ли се като допустими дейности по Компонент 1 закупуването на топлоизолационни материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, и извършване на строително-монтажни работи за поставянето им, в случай че тези дейности се отнасят за старата част на производсвено- административната сграда. 2. Планиранато закупуване и въвеждане в експлоатация газова термопомпа може ли е да се приеме за допустима дейност по Компонент 1 т. д.-Системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собсвени нужди или Компонент 1 т. а –Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА от Списъка на допустимите категории материали (термопомпите са включени под №1.22 в Списъка на допустимите категории материали и оборудване по Компонент 1- Непроизводсвено оборудване) 3. В случай, че енергиен одит на производсвени системи докаже намаляване на енергоемкостта на производсвото на единица продукция, закупуването и въвеждането в експлоатация газова термопомпа трябва ли да се отнесе към инвестиции по Компонент 2. Предварително брагодаря!
Отговор: 2013-10-01

1. Посочените дейности са допустими. Моля да имате предвид, че те следва да се отнасят само към тази част от сградата, която се използва от кандидата.

2. В случай че планирате да закупите само газова термопомпа и тя съответства на СДМО, то разходите за нея могат да бъдат записани в бюджетно перо 1.1. В случай че планирате да изградите цялостна инсталация от възобновяем източник, то разходите за нея се записват в бюджетно перо 1.5. Следва да имате предвид, че във втория случай, за да бъде допустимо изграждането на инсталацията, е необходимо извършването на енергийно обследване, което да докаже ефективността на мярката.

3. Не, то се записва в перо 1.1 или 1.5 от бюджета, както е обяснено в отговора по т. 2.


Екатерина Тодорова, петък, Авг, вх. номер: 0575
Въпрос: Задължително ли е Частно лечебно заведение, регистрирано по Търговския закон да проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител или е възможно да бъде проведен избор с публична покана, съгласно ПМС 69/2013?
Отговор: 2013-10-01

Съгласно т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, „публичноправна организация е и лечебно заведение - търговско дружество, на което повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса“. В случай че лечебното заведение отговаря на тези условия, при избора на изпълнител то следва да прилага Закона за обществените поръчки.


Елена Парашкевова, сряда, Юли, вх. номер: 0574
Въпрос: Здравейте На 26ти юли пуснах на този сайт запитване, но до момента не е публикуван отговор, а виждам, че има отговори на въпроси от дата след тази на моето запитване. Притеснява ме дали е обърнато внимание на въпроса ми , който е следният: В проекта, който подготвяме сме заложили машини, които отговарят на минималните технически изисквания, посочени в СДМО. Доставчиците и производителите не са, обаче, сред тези, публикувни на този сайт. Е ли е възможно това да е се явява пречка пред нашия проект, предвид факта, че оборудванет и по Компонент 1 и по Компонент 2 изпълнява критериите по СДМО, но не е изпрано от конкретните фирми, посочени тук.
Отговор: 2013-09-27

Съгласно насоките за кандидатстване за да бъде допустимо оборудването по СДМО, то трябва да отговаря на технологиите и техническите характеристики посочени в Описанието на списъка на допустимите категории материали и оборудване. Публикуваните на интернет страницата на програмата оборудване и материали са за улеснение на кандидатите.


доц. д-р Борислав Кючуков, вторник, Ю, вх. номер: 0573
Въпрос: Здравейте, имам индивидуална лекарска практика /ЕООД, НКИД 8512/, която наема ново помещение за лекарски кабинети - предстои инвестиция в климатизация, ново отопление - ТЕЦ, ново осветление, изолация, смяна на на стъклени панели на дограма и др. За тези дейности мога ли да кандидатствам по „Енергийна ефективност и зелена икономика” и ако мога - към кого да се обърна за съставяне и придвижване на проекта? Благодаря предварително. С уважение доц. Кючуков
Отговор: 2013-09-27

Извършването на строително-монтажни работи, които водят до подобряване на енергийните характеристики на сградите са допустими в рамките на Компонент 1. В случай че всички материали са съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване, енергиен одит не е задължителен. В случай че кандидатът предвижда да закупи материали извън списъка, то извършването на енергиен одит съгласно образеца към насоките за кандидатстване (Приложение Х) е задължително. Моля да имате предвид, че разходи за строително-монтажни работи (СМР) върху нови сгради и производствени помещения по смисъла на § 1, т. 11а  от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ и във връзка с чл. 15, ал. 1 от ЗЕЕ, които са обект на изпълнение на национални стандарти в областта на енергийната ефективност (чието проектиране започва след 01.03.2005 г. съгласно Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради) са недопустими по процедурата.

Изготвянето на проекта е задължение на кандидата, като по негова преценка той може да използва външен консултант.

Въпроси по процедурата могат да се задават на Асистента по проекта на посочените данни за контакт на заглавната страница на интернет страницата на процедурата, www.beeciff.org.


Анастас Железов, петък, Юли, вх. номер: 0572
Въпрос: Уважаеми Господа, Притежавам къща,селскостопански постройки и около 2 декара прилежаща площ в село, намиращо се в екологично чист район.Закупих оборудване и искам да започна производство на студено пресовано слънчогледово масло/шарлан/ като постепенно разширявам дейността с въвеждане нови производства и продукти. Моля,отговорете ми какво трябва да се направи за да се включа в програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" за да ползвам безвъзмездна помощ за разширяване на дейността свързана с закупуване на ново оборудване , строителство и суровини С уважение:А.Железов
Отговор: 2013-09-27

Кандидати които осъществяват основната си икономическа дейност в сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“ са недопустими за кандидатстване по процедурата.