Въпроси и отговори

Надя Александрова, 2012-06-28, вх. номер: 0001
Въпрос: При кандидатстване по 2.2.3.1. Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”, точка "б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения" в сграда, която дружеството-кандидат ползва под наем, за колко години от датата на кандидатстване трябва да е сключен договора за наем.
Отговор: 2012-07-06

Насоките за кандидатстване по процедурата не поставят конкретно изискване за период на договора за наем, но следва да се има предвид изискването за запазване на инвестициите в рамките на 3 години след приключване на проекта – чл. 7.2 от договора за безвъзмездна финансова помощ (Приложение Ж към Насоките), както и за запазване на проекта в рамките на 3 години след приключване на проекта – чл. 1.8 от Общите условия (Приложение З към Насоките). Също така следва да се има предвид, че изборът на изпълнител се осъществява преди подаване на проектното предложение и съответствието на процедурите с ПМС 55/2007 и Указанията на Договарящия орган представлява критерий за допустимост на проекта, което означава че при подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, предвидените СМР са за конкретна сграда. На етап изпълнение на договора, промяна на сградата, на която ще се извършват СМР, е недопустима.