Въпроси и отговори

Красимир Петков, петък, Юли, вх. номер: 0571
Въпрос: Здравейте, Ние сме компания с КИД 25.62 - допустим и приоритетен по процедурата. С цел кандидатстване, извършихме енергиен одит на прозводствените процеси в нашето предприятие, като доклада предвижда мерки по закупуване на ново прозиводствено оборудване в рамките на Компонент 2 (машини, вписани в СДМО) и закупуване на нова осветителна система по Компонент 1. Осветителните тела на системата не са вписани в СДМО, но отговарят на изискванията на Списъка и са препоръчани в енергийният одит. Въпросът ни е - възможно ли е да бъдат закупени по процедурата и удовлетворяват ли изискванията й, или следва да изчакаме вписването им в СДМО? Какъв е срокът за вписване на оборудването в СДМО, след подаване на заявлението? Поздрави, Красимир Петков
Отговор: 2013-09-27

Съгласно насоките за кандидатстване за да бъде допустимо оборудването по СДМО, то трябва да отговаря на технологиите и техническите характеристики посочени в Описанието на списъка на допустимите категории материали и оборудване. Публикуваните на интернет страницата на програмата оборудване и материали са за улеснение на кандидатите.

Срокът за разглеждане на заявките е 10 работни дни.


Елена Парашкевова, петък, Юли, вх. номер: 0570
Въпрос: Здравейте Бихме желали да подаден проект по схемата, който включва инвестициии по Компонент 1 и Компонент 2. Инвестициите са съгласно СДМО. Въпросът ми е : Трябва ли оборудването, което искаме на включим в проекта да са от конкретните производители и със същите параметри, посочени на тази страница. Възможно ли да отговарят само на общите характеристики, описани в Списъка?
Отговор: 2013-09-27

Съгласно насоките за кандидатстване за да бъде допустимо оборудването по СДМО, то трябва да отговаря на технологиите и техническите характеристики посочени в Описанието на списъка на допустимите категории материали и оборудване. Публикуваните на интернет страницата на програмата оборудване и материали са за улеснение на кандидатите.


Петя Стойчева, сряда, Юли, вх. номер: 0569
Въпрос: Орган за контрол в областта на строителството иска да направи саниране, смяна на дограма, подмяна на осветление и отопление на сградата си, както и да закупи нови преси. Към промишлените преси от списъка с оборудването може ли да се включи лабораторно оборудване като преси за якост на настиск или огъване на пробни образци и друго оборудване? Възможно ли е да се възползваме от възможностите на програма "Енергийна ефективност и зелена икономика"?
Отговор: 2013-09-27

Извършването на строително-монтажни работи, които водят до подобряване на енергийните характеристики на сградите са допустими в рамките на Компонент 1. В рамките на компонент 2 е допустимо закупуването на оборудване/машини/съоръжения, които представляват дълготрайни материални активи. В допълнение за да са допустими дейностите по компонент 2 трябва да отговарят и на следните изисквания:

·         да допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция;

·         за инвестиции извън СДМО, докладът от обследването за енергийна ефективност следва да потвърждава, че средният процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки, който би могъл да бъде постигнат в обичайната стопанска практика, е равен на или по-голям от 10%;

·         да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от следните цели:  стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност; разширяване на дейността на съществуващо предприятие; диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги; фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

В случай че всички материали и оборудване са съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване, енергиен одит не е задължителен. В случай че кандидатът предвижда да закупи оборудване/материали извън Списъка, то извършването на енергиен одит съгласно образеца към насоките за кандидатстване (Приложение Х) е задължително.


Евгени Славчев, Tuesday, J, вх. номер: 0568
Въпрос: Във връзка с кандидатстване по схема BG161 PO003-2.3-02 – „Енергийна ефективност и зелена икономика“ моля да потвърдите нашето разбиране, че фирма , която отговаря на всички изисквания може да кандидатства по Компонент 1 за закупуване , доставка и монтаж на оборудване (включено в списъка), целящо смяна на енергоносителя за подобряване енергийната ефективност на собствен ДМА - офис, който се намира в сграда, където фирмата ни не е единствен собственик.
Отговор: 2013-09-27

Посоченото оборудване е допустимо по процедурата, в случай че се използва само за тази част от сградата, която се използва от кандидата/бенефициента. По процедурата няма изискване сградата да е собственост на кандидата.


Светослав Лазаров, Wednesday,, вх. номер: 0567
Въпрос: Допустимо ли е по настоящата програма финансиране на установки за производство на биодизел за собствени /ведомствени/ нужди? Благодаря.
Отговор: 2013-09-27

В случаите, в които проектът предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници, допустими за финансиране са само следните технологии: соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I „Списък по чл. 38 от Договора за функционирането на ЕС” – Приложение О от Насоките за кандидатстване.

Недопустими по настоящата процедура са и предприятия, извършващи производството на енергия от първична и вторична биомаса от продукти, описани в Анекс I „Списък по чл. 38 от Договора за функционирането на ЕС” – Приложение О към Насоките за кандидатстване. Предвид това, закупуването на установки за производство на биодизел не се явява допустима дейност по настоящата процедура. 


Константин Михнев, петък, Юли, вх. номер: 0566
Въпрос: Здравейте, Бихме искали да запитаме следното за проекти по ЕЕ и ЗЕ: 1. Предприятие с код 49.41 / Товарен автомобилен транспрот /притежава 8 автомобила. Допустима ли е дейност смяна на горивната база и ако е допустима, следва ли да има енергийно обследване. 2. Ако дадено предприятие е акционерно дружество с много акционери физически лица, следва ли при изследване свързаността /за определяне размера на предприятието / да се вземат под внимание участието на физическите лица - акционери, в други дружества Благодаря за вниманието.
Отговор: 2013-09-27

1. Следва да имате предвид, че извършването на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) е задължително за проекти, свързани с реализирането на инвестиции, които не са включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

2. Предоставената във Вашия въпрос информация не е достатъчна (не са посочени конкретните параметри на дяловото участие на физическото лице в други дружества), за да се направи преценка относно отношенията на свързаност или липсата на такива. При изследване на отношенията на свързаност, моля да имате предвид разпоредбите на  чл. 4, ал. 8 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно който: „Предприятия се смятат за свързани предприятия в случай, че осъществяват помежду си някое от отношенията по чл. 4, ал. 5 чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, ако извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари“.


Деница Душкова, петък, Юли, вх. номер: 0565
Въпрос: Здравейте. Допустимо ли е да закупим честотни инвертори за двигатели без енергиен одит. В момента машините ни са оборудвани с трифазни асинхронни двигатели с навит ротор, но ще бъдат модифицирани допълнително, за да могат да работят с инверторни регулатори, които значително ще намалят енергоемкостта им.
Отговор: 2013-09-27

Ако отговарят на условията и характеристиките на категория 1.19 от Списъка на допустимите категории материали и оборудване, не е необходимо извършването на енергиен одит. В случай че по проекта се предвиждат дейности, за които е задължително извършването на енергиен одит, одитът следва да включва всички мерки по проекта, вкл. тези по Списъка. 


Силвия Недева, Wednesday,, вх. номер: 0564
Въпрос: Здравейте! ЮЛ, регистрирано по ТЗ, с предмет на дейност "детски център" (не детска градина)и допустим код на икономическа дейност(Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа), подготвя проект за саниране на сградата, в която кандидата е под наем и сградата е със статут "жилищна сграда". Има ли проблем с допустимостта на кандидата според УО? В какъв период след приключване на проекта кандидата има право да промени регистрацията си от детски център в детска градина и да смени предназначението на санираната сграда? Благодаря!
Отговор: 2013-09-27

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 7.2. от „Общите условия към финансираните по ОП „Конкурентоспособност“ договори за безвъзмездна финансова помощ“ има изискване за запазване на инвестициите в рамките на 3 години след приключване на проекта (Приложение Ж към Насоките). Също така съгласно чл. 1.8. от Общите условия проектът не трябва да претърпи значителни изменения в рамките на 3 години след приключване на проекта  (Приложение З към Насоките).

Под значителни изменения се разбират изменения, засягащи същността на проекта, условията за неговото изпълнение или пораждащи неоправдани изгоди за фирмата или публичната организация, както и изменения, произтичащи от промяна в характера на собствеността на елемент от инфраструктурата или прехвърлянето на производствената дейност.


Асен Даскалов, четвъртък,, вх. номер: 0563
Въпрос: Здравейте! Планираме да кандидатстваме по ОП "Развитие на конкурентоспособността", процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика". Но, тъй като едно от условията е средносписъчният брой на персонала да не надвишава 250 човека, моля, за отговор на следния въпрос: 1. Търговското дружество (АД), чрез което планираме да кандидатстваме, има списъчен състав под 250 човека, като основният акционер (около 95 % от акциите) и представляващият дружеството са съпрузи. 2. Така също, всеки от тези съпрузи притежава по 50 % от дяловете на друго дружество - ООД. 3. Освен това, съпругата (собственик на 95 % от акциите на първото дружество - вж. по-горе т.1) е едноличен собственик на капитала на ЕООД. Двамата съпрузи са управители на това ЕООД. 4. Общият брой на служителите на трите дружества надхвърля 300 души. Предвид горното, моля, за информация относно: при така описаната фактическа обстановка дружеството, чрез което планираме да кандидатстваме, отговаря ли на условията да има средносписъчен състав под 250 служители и по-специално има ли свързаност на трите дружества по смисъла на чл.4 от Закона за малки и средни предприятия. Предварително благодаря за отделеното време!
Отговор: 2013-09-27

Съгласно чл. 4, ал. 8 от Закона за малките и средните предприятия „Предприятия се смятат за свързани предпрития в случай, че осъществяват помежду си някое от отношенията по чл. 4, ал. 5 чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, ако извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.

В описания случай, ако предприятията по т. 2 и по т. 3 осъществяват дейност на пазара на кандидата или на вертикално свързани пазари, то при определянето на средносписъчния състав, годишния оборот и стойността на активите на кандидата, се прибавят данните на предприятията по т. 2 и т.3.

Ако при така определените средносписъчен състав, годишен оборот и стойност на активите, те надвишават стойностите по чл. 3 от ЗМСП, то кандидатът е недопустим по настоящата процедура.


Ана Василева, сряда, Юли, вх. номер: 0562
Въпрос: Здравейте, имам следния въпрос - как може юридическо лице да бъде сертифицирано като енергиен одитор по прогрмата?
Отговор: 2013-09-27

Агенцията за устойчиво енергийно развитие е институцията, която вписва в публичен регистър лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност по тяхно писмено искане, като издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса.