Въпроси и отговори

Петър Владимиров, четвъртък,, вх. номер: 0561
Въпрос: Здравейте. Дружеството, което представлявам се занимава с пътнически сухопътен транспорт - редовни автобусни линии. Можем ли да кандидатстваме по програмата за закупуване на нови автобуси работещи на метан, електричество или хибридни такива. Сегашният автобусен парк работи на дизелово гориво. Доколкото прочетох забраната е за товарен транспорт
Отговор: 2013-09-27

Следва да имате предвид, че съгласно т. 2.2.4. „Недопустими видове дейности/проекти“ от Насоките за кандидатстване, подточка й), закупуването или наемането на транспортни средства и съоръжения е недопустимо. Понятието „транспортно средство“ включва дефинициите  съгласно Закона за движение по пътищата: 1. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата. 2. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

Предвид изложеното закупуването на автобуси не се явява допустима дейност/разход по процедурата.

При условие, че отговаряте на всички останали изисквания за допустимост по процедурата, допустима дейност/проект може да бъде закупуването на двигатели, работещи на метан, електричество или хибридни двигатели.   


Величка Димова, четвъртък,, вх. номер: 0560
Въпрос: Привет от Созопол!Имам желание да кандидатствам по програма -енергийна ефективност.Като физ.лице или ЕТ.Инвалид съм -80%,със собствено жилище ,което отдавам под наем в Созопол-това е дохода с който живея.Моля,пишете -оборудване,обзавеждане,саниране,слънчеви колектори,офис обзавеждане.
Отговор: 2013-09-27

Съгласно т. 2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите“ от Насоките за кандидатстване по процедурата допустими за финансиране са юридически лица или еднолични лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. В допълнение, допустимите кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори: сектори B, C, D, E, G, H, I, J, M, N, P, Q, R, или S.

Следва да имате предвид също така, че Сектор L „Операции с недвижими имоти“, където попада отдаването под наем на собствени недвижими имоти, не е сред допустимите сектори по процедурата. 


Станислав Бончев, сряда, Юли, вх. номер: 0559
Въпрос: Здравейте, производствено предприятие сме, въпроса ми е може ли да се кандидатства с един проект по 2 компонента - конмонент 1 - изолоция и смяна на отоплителна инсталация, и допълнително в същия проект да се добави и машина за рязана по компонент 2 - Дълготрайни материални активи – за повишаване на енергийна ефективност, машина или подобна техника според критериите описани в Списъка на допустимите материали и оборудване. Поздрави
Отговор: 2013-09-24

Проектът може да включва дейности по всички компоненти на процедурата, като дейностите по компонент 1 са задължителни. В случая, проектът изпълнява това изискване.


Пламен Стефанов, петък, Юли, вх. номер: 0558
Въпрос: Какъв е максималният процент на безвъзмездната помощ от признатите разходи по процедурата "Енергийна ефактивност и зелена икономика.
Отговор: 2013-09-24

Интензитетът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ се определя в зависимост от вида на предложените проекти, както следва:

1) За проекти, свързани с реализирането на инвестиции само съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване - 30% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

2) За проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) – 40% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Към посочените по-горе стойности на интензитет на безвъзмездната финансова помощ се добавят по 10 процентни пункта до достигане на максимално допустимия интензитет от 50 % за всяка една от посочените по-долу характеристики на проекта:

1. Проектът се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определени като приоритетни за развитието на българската икономика и/или сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС нива. Определени като приоритетни  и/или сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност са следните сектори/раздели/групи/класове/ съгласно КИД 2008 г. - С10.7, С10.82, С10.84, С10.86, С13.1,  С13.2, С13.3, С17, С20, С21, С22, С23.1, С23.2, С23.3, С23.4, С23.51, С24.4, С24.53, С24.54, С25, С26, С27, С28, С29, С30.

2. Проектът се основава на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) – приложимо само при реализирането на инвестиции съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване

3. Проектът предвижда закупуване на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.

4. Проектът предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи или оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС).

5. Проектът предвижда смяна на горивна база (енергоносителя).

6. Проектът предвижда въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

7. Кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: БДС  EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001; или предвижда с настоящия проект да въведе система за управление съгласно стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

 


Борис Станимиров, петък, Юли, вх. номер: 0557
Въпрос: Ако кандидатстваме за проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност“) , но ще се реализират само съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване – получават ли се добавката от 10% към 30% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Кандидатстваме за машини и оборудване, извън списъка и осветление и саниране от списъка. Ако ние извършим енергиен одит и докажем 10% енергоспестяване на машини и оборудване, които не са от списъка и кандидатстваме по проектен цикъл Вариант 2, и по препоръка на енергийния одит добавим осветление и саниране на сградата , което е от списъка на допустимите категории машини и оборудване, добавяме ли 10% към 30% интензитет на помощта за цялата сума на проекта или само към частта от сумата извън списъка СДМО.
Отговор: 2013-09-24

В случай че е необходимо извършването на енергиен одит, то той трябва да обхваща всички мерки по проекта, независимо дали са по Списъка или не. За проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) интензитетът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 40% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и се отнася към всички разходи по проекта.

Възможно е кандидатът да определи различен процент за двата вида помощи - минимална и регионална инвестиционна помощ, в зависимост от това какви минимални помощи е получил през последните 3 данъчни години като общата сума на минималните помощи не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), а за предприятие, осъществяващо дейността си в отрасъл „шосеен транспорт‖ левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева).


Жени Желева, Wednesday,, вх. номер: 0556
Въпрос: Здравейте, искам да попитам дали производството на боза влиза в списъка на допустимите дейности за финансиране по програмата?
Отговор: 2013-09-24

В случай че производството на боза попада в изключенията по т. 2.1.4 от насоките за кандидатстване, и по-конкретно:

·         т. 2.1.4, 1), а)

- помощ в подкрепа на дейности в първичното производство на продуктите, изброени в Анекс I „Списък по чл. 38 от Договора за функционирането на ЕС” (Приложение О към Насоките за кандидатстване), с изключение на продукти от рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000;

 

·         т. 2.1.4, 2), г) предприятия, чиято основна икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008, попадат в някой от следните кодове от сектор С:

1.     11.01. „Производство на спиртни напитки;

2.     11.02. „Производство на вина от грозде;

3.     11.03. „Производство на други ферментирали напитки;

4.     11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки;

5.     11.05. „Производство на пиво;

6.     11.06. „Производство на малц.

 

то икономическата дейност “производство на боза” е недопустимa по процедурата.


Иван Моров, Monday, Ju, вх. номер: 0555
Въпрос: Фирмата ……………, която представлявам, е с код на икономическа дейност в рамките на Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“. Основният ни предмет на дейност е отдаване на рекламна площ на билбордове, които сме изградили на различни места в цялата територия на страната. Бихме желали да кандидатстваме с проект по Открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика“. Бихме желали да подменим част от съществуващите билбордове с нови с внедрена нова технология за осигуряване на ел.енергия, необходима за функционирането на билборда, по фото-соларен път, което води до енергийно спестяване. Конкретният ни въпрос е дали ДМА „билборд“, попада в описанието в т.2.2.3.2, подточка а), имайки предвид факта, че в конкретния случай билбордовете за нас представляват дълготрайни материални активи, тип съоръжение, чрез които ние предоставяме предлаганата от нас услуга на нашите клиенти.
Отговор: 2013-09-24

В случай, че билбордът отговаря на всички условия по т. 2 от Счетоводен стандарт (СС) 16 - Дълготрайни материални активи, то той е ДМА. Моля да имате предвид, че закупуването на билбордове по процедурата следва също така да отговаря и на другите изисквания по компонент 2, а именно:

·         да допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция;

·         за инвестиции извън СДМО, докладът от обследването за енергийна ефективност следва да потвърждава, че средният процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки, който би могъл да бъде постигнат в обичайната стопанска практика, е равен на или по-голям от 10%.

·         да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от следните цели:  стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност; разширяване на дейността на съществуващо предприятие; диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги; фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.


Снежана Иванова, петък, Юни, вх. номер: 0554
Въпрос: Във връзка с ПМС69 и публикуваните указания за избор на изпълнител и по специално публичната покана,Ви моля за отговор на следните въпроси които възникнаха у мен и чиито отговор не намерих,а именно:1.Когато стоките,които предстои да се закупят и монтират са посочени в различни категории от списъка с оборудване,по всяка вероятност и изпълнитерите ще са различни,означава ли това,че покана и избор ще се прави за всяка категория по отделно,съответно представяне по три оферти и внасянето им пред Асистента по програмата.2.В публичната покана,която е поместена не видях графа в която да бъдат посочените техническите изсквания/съгласно списъка/ на които да отговарят отделните оборудвания които искаме да закупим,съогветно изпълнителят да ги съобрази.Благодаря предварително за отговора.
Отговор: 2013-09-24

Съгласно Указанията за избор на изпълнители на Договарящия орган, за всички дейности/разходи по проекта потенциалните бенефициенти избират изпълнител чрез събиране на  3 три предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените във Формуляра за кандидатстване). При изпращането на запитване към доставчиците, отговорност на кандидата е да съобрази изискванията в поканата с характеристиките на оборудването, посочени в Списъка и/или енергийния одит (ако има такъв).

 

Съгласно чл. 3 от ПМС № 69/2013 г., постановлението се прилага когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект.


Владимир Иванов, понеделник, вх. номер: 0553
Въпрос: Ние сме фирма предлагаща оборудване което е регистрирано в списъка за предварително одобрени материали и оборудване.Как бихме могли да актуализираме информацията,тъй като завода-производител е подобрил някой параметри на предлаганото оборудване.
Отговор: 2013-09-24

За актуализиране на информацията следва да се подаде нова заявка към Договарящия орган, в която се описват подробно промените параметрите на предлаганото оборудване


Ива Любенова, понеделник, вх. номер: 0552
Въпрос: Здравейте, Бих искала да попитам дали е възможно да се кандидатства по програмата без да се ползва кредит от банка? Какъв е реда и изискванията в този случай? Предварително благодаря. Поздрави, Ива
Отговор: 2013-09-24

Съгласно т. 2.1.2, (б) от Насоките за кандидатстване кандидатът удостоверява наличието на финансови средства за изпълнение на проекта в размер на не по-малко от 80 % от общо допустимите разходи по проекта:

·         с предварителна оферта за предоставяне на кредит от банка-партньор или

·         писмено потвърждение, издадено от банка-партньор, че кандидатът разполага със собствени финансови средства или

·         комбинация от горните две.